AVG

AVG

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing, die de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) vervangt. In de AVG staan een aantal verplichte maatregelen waaraan ik als therapeut moet voldoen, omdat uw gegevens in het cliëntendossier worden vastgelegd. Voor mijn praktijk zijn de maatregelen in een papieren document ‘Register verwerkingsactiviteiten’ vastgelegd en ingesteld.  Dit document ligt in mijn praktijk ter inzage voor de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en de VNRT (bij visitatie).